-18.8%

Trắng

-14.1%

Trắng

-14.1%

Trắng

-14.1%

Trắng

-14.1%

Trắng

-14.1%

Trắng

-14.1%

Trắng

-14.1%

Đen, Trắng